VeriMark; inspectie, training & opleiding medische installaties

Inhoudsopgave praktijkgids

NEN/TNO Praktijkgids

Medisch gebruikte ruimten:
algemene veiligheidsfactoren.
Verantwoordelijkheden
Medische apparatuur en installaties: een keten
Risicomanagement
Rekenen aan risico’s
Medisch technische veiligheid: IEC/TC 60513
De norm NEN 1010
Europese richtlijnen
CE-markering

Elektriciteit en het menselijk lichaam
Impedantie van het menselijk lichaam
NPR-IEC/TS 60479-1
Rekenen met de capaciteiten van de mens
Opzettelijk toegevoegde stroom
Onopzettelijk toegevoegde stroom
Waarschijnlijkheid op ventrikelfibrillatie
Elektrocardiogram (ecg)
Bloedsomloop
De Swan-Ganz katheter
Effecten van sinusvormige wisselspanning (15 Hz tot 100 Hz)
Directe effecten van een elektrische schok
Andere effecten die verband houden met elektrische schokken
Effecten van gelijkspanning (DC)
Directe effecten van een elektrische schok
Waarnemings- en reactiedrempel

Installaties
Definities
Classificatie van medisch gebruikte ruimten
Bepaling van de ruimteclassificatie
De ruimteklassen
Classificatie bij het ontwerp van de elektrische installatie
Wandcontactdozen
Codering van wandcontactdozen
Eindgroepen met wandcontactdozen van MES-ketens
Kleurcodering
Beschermingscontacten van wandcontactdozen
Minimale hoogte van wandcontactdozen
Minimaal aantal wandcontactdozen
Maximaal aantal wandcontactdozen
Beschermingsmaatregelen en beveiligingen
Aardlekschakelaars
MES-ketens
Isolatiebewaking van een zwevend voedingsnet
PELV- en SELV-ketens
Beveiliging tegen overbelastingsstroom
Basisbescherming, foutbescherming en isolatie
Bescherming tegen elektrisch schok
Aarding en vereffening
Verschillen tussen aarden en vereffenen
Lengte, doorsnede en overgangsweerstand bepaalt de totale impedantie
Gevaar van verschillende aardingssystemen binnen één ruimte
Wel of niet vereffenen?
Toegankelijkheid en bereikbaarheid
Codering van elektrisch materieel
Samengeslagen kernen
Praktische kerndoorsnede vereffeningsleidingen
Aftakklemmen
Patiëntengebied en uitzonderingen
Veelvoorkomende ontwerpvalkuilen
Bouwaarde en overige aardlussen
Geïsoleerd opstellen
Jaarlijkse controlemeting
Vloeistoffen
Internationaal
Kostenaspecten
Wat wordt niet met lussen bedoeld
Databekabeling in medisch gebruikte ruimten
Isolatiekoppelingen
Power over ethernet (PoE)
Power quality

Medische elektrische apparatuur
De norm NEN-EN-IEC 60606-1
Moedernorm
Derde editie: een nieuwe titel en een vernieuwde koers
Toepassingsgebied
Hoofdstukindeling
Essenti.le prestatie
Risicomanagement van apparatuur
Contact met de patiënt
Elektrische gevaren
Kastlekstroom en aanrakingsstroom
Aardlekstroom
Patiëntlekstroom
Patiënthulpstroom
Mechanische gevaren
Algemeen
Uitvoering van de potentiaalvereffeningsleiding
Potentiaalvereffening aansluiten?
Samengestelde systemen: het koppelen van medische en niet-medische apparatuur
Inleiding
Eisen aan systemen
Scheidingstransformator
Data-aansluitingen
Handleiding bij een systeem
De Richtlijn medische hulpmiddelen over koppelen
Mobiele systemen: trolleys en karren
Netverdeelblokken: Kwaliteitsaspecten en potentiaalvereffening
Stabiliteit
Wielkeuze
Voorkomen van statische oplading
Gebruikersgemak
Moeten trolleys met eigen trafo ook een eigen isolatiewachter hebben?
Is aarden noodzakelijk?
Apparatuurindeling: klasse en type
Klasse I en klasse II
Type B, BF, CF
Foutcondities
Levenscyclus van apparatuur en systemen: NPR-IEC/TR 60930
Technisch onderhoud van apparatuur: de norm IEC 62353

Noodstroom
Relatie met NEN 1010
Kwetsbaarheidsparadox
Waarom noodstroom?
De eisen in rubriek 710
Wanneer overschakelen op noodstroom?
Categorieën
Wandcontactdozen
Noodverlichting
Aansluitpunt voor een externe noodstroomvoorziening
Periodieke inspectie en beproeving noodstroomvoorziening
Uitvoeringswijze van noodstroomvoorzieningen
NSA’s aangesloten op een railsysteem
Het noodstroomaggregaat
Testen en onderhoud
Ordelijk en deskundig beheer van voorzieningen
No-break installatie of centrale UPS
Principewerking van de statische UPS
Principewerking van de roterende UPS
Hoofdstuk 56 van NEN 1010
Walaansluiting

Speciale aandachtsgebieden
Inleiding
Medische gasinstallaties
Algemeen
Brand- en ontploffingsgevaren medische gassen
De luchtbehandelingsinstallatie
Lessen uit de OK-brand in Almelo
Wat gebeurde er en door welke factoren?
Aanbevelingen naar aanleiding van de brand
Elektrochirurgie: extra aandacht vereist
Algemeen
Opbouw circuit: monopolair versus bipolair
Aanvullende normen voor elektrochirurgie
Controle van accessoires
Dialysevoorzieningen: bestaande en nieuw te bouwen ruimten
Hemodialyse (met shunt)
Continue ambulante peritoneaal dialyse (CAPD)
Jugulariskatheter (niet-getunnelde katheter)
Ziekenhuisomgeving versus thuissituatie
Ontwerpen van dialyseruimten
Twee eindgroepen per behandelplaats
Eindgroepen niet combineren
Bestaande dialyseruimten volgens NEN 3134:1992
Vloerbedekking
Algemeen
Woud aan normen
Weerstandsondergrens elektrostatisch geleidende vloeren
Dissipatieve vloeren
Netverdeelblokken
Algemene voors en tegens van netverdeelblokken
Verlengblokken en het optellen van aardlekstromen
Gebroken aardleiding van een verlengblok
Beveiliging verlengblokken
De aardweerstand in verlengblokken
Incidenten met medische apparatuur: hoe te handelen?
Incidenten in de gezondheidszorg
Goed beeld van incidenten noodzaak voor kostenoptimalisatie
Melden en onderzoeken
FDA-leidraad voor onderzoek wanneer zich een incident voordoet
Discussie

Praktijkvoorbeelden
Isolatiewachters
Wat bewaakt een isolatiewachter wel en wat niet?
Wordt een onderbroken vereffeningsleiding gezien door een isolatiewachter?
Geen lekstroombewaking voor individuele medische apparatuur
Spanning op een pendel
Aanrakingsspanning in ruimten van klasse 3 > 10 mV
Aardlekschakelaars zonder kortsluitbeveiliging
MES-ketens in meer dan één ruimte
Doorverbinding PE- en EQP-leiding in verdeelblokken
Kernen en schermen niet geaard
Televisie- en servicescherm bij patiënt in ruimten van klasse 3
Beperken inschakelpiek in kantoren door verdeelblokken met nulspanningsschakelaars
Stekerbaar installeren
Algemene uitgangspunten
Een buigzame leiding is een kabel!?
Extra voorwaarden in medisch gebruikte ruimten
Lekstroomberekening in het kabeltraject

Inspectie en onderhoud
Algemeen
Inspectie voor ingebruikstelling
Algemeen
Ruimten compleet ingericht
Wat moet er worden geïnspecteerd?
Periodieke inspectie
Algemeen
De inspectiefrequentie
Wat moet er worden geïnspecteerd?
Metingen in medisch gebruikte ruimten
Meetstromen
Meetstromen in de normen
Meetstromen van meetapparatuur in de handel
Meting met een kunstpatiënt
Isolatiemeting
Meting aan SELV-, PELV- of MES-ketens
Schema’s, documentatie en bedieningsinstructies
Raad voor Accreditatie
Conditiescore

Bijlagen
A De eisen voor medisch gebruikte ruimten in de loop der jaren
B Bepalingen voor interne accu’s in medische apparatuur